Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží a služeb

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Velikost, materiál a ostatní údaje o zboží uvedené na webových stránkách Prodávajícího jsou údaje uvedené výrobcem. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky Prodávajícím, které obdrží kupující e-mailem.

POZOR ZMĚNA ZPŮSOBU ÚHRADY ZBOŽÍ - U všech objednávek požadujeme zálohu 50% z celkové částky objednaného zboží při přijetí objednávky do systému.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, případně výrazným způsobem změní cenu produktu.

Pokud Kupující učiní u Prodávajícího objednávku v hodnotě vyšší než Kč 5.000,- / EUR 200, je mu společně s objednaným zbožím zaslán dárek zdarma.

Potvrzení objednávky

Přijetí objednávky Prodávajícím je Kupujícímu potvrzeno e-mailem.

Zrušení objednávky

Objednávku lze Kupujícím zrušit do momentu jejího odeslání, a to písemně na e-mail Prodávajícího či telefonicky.

Dopravné a balné

Objednané zboží je zasláno Českou poštou. Dopravné ve výši Kč 109,- pro ČR a Kč 150,- pro SR je připočítáno k objednávce, balné není účtováno. Pokud je zboží zasíláno na dobírku, je účtováno doběrečné 40 Kč. Při objednávce nad Kč 5.000,- zasíláme zboží ZDARMA.

Dodací lhůta

Dodací lhůta číní 2 - 14 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě delší lhůty bude Kupující upozorněn e-mailem či telefonicky.

Nepřevzetí zboží

V případě, že je Kupujícímu zboží zasláno dobírkou a zásilku z libovolných důvodu nepřevezme, je povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné), a to i v případech, kdy je zboží v hodnotě vyšší než Kč 4.000,-.

Výměna zboží

Nepoužité a nepoškozené zboží může Prodávající Kupujícímu vyměnit za jiný druh zboží. Zboží je nutno zaslat doporučeným balíkem na adresu Prodávajícího. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši Kupující.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1.) Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu provozovny Prodávajícího Revolučního 57, Horní Moštěnice, PSČ: 750 02 nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

2.) V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží z Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do sedmi (7) dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené, neopotřebené, čisté.

3.) V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající cenu zboží z Kupní smlouvy. Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající se nedostane do prodlení s vracením ceny zboží z Kupní smlouvy v případě, že Kupující nesdělí Prodávajícímu číslo účtu pro vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy. 4) V případě, že zboží z Kupní smlouvy bude Kupujícím vrácené neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu takto vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn stejným způsobem započíst jednostranně proti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy i případný nárok na smluvní pokutu dle ustanovení článku III. odst. 2) Obchodních podmínek. 5) Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se dle ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího. 6) V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy ještě před převzetím zboží a objednávka bude stornována, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náhradu nákladů vynaložených Prodávajícím k vyřízení objednávky Kupujícího.

Odpovědnost a záruky

1.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku). Upřímnou snahou Prodávajícího je však nabídnout Kupujícímu takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony.

2.) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží z Kupní smlouvy je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

3.) V případě, že zboží z Kupní smlouvy není při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tj. je v rozporu s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

4.) Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou (viz shora) po převzetí zboží v záruční době (24 měsíců), vyjma zboží, které se rychle kazí a vyjma zboží použitého.

5.) Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně jeho záruční odpovědnosti, lze uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Revoluční 57, Horní Moštěnice, PSČ: 75117.

6.) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.) V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny svetova-moda.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Horní Moštěnici dne 1. 2. 2018